Visie

WISjH (WoonInitiatief Speciale jongeren Hilversum) is een stichting met als doelstelling om jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te begeleiden in het wonen en werken en hen hierbij passende zorg te bieden.

De Stichting vertegenwoordigt een ouderinitiatief en werkt actief samen met Dudok Wonen (woningcorporatie) en Amerpoort (zorgverlener) om een passende woon- en leefomgeving te realiseren. In 2025 komen de woningen beschikbaar voor onze deelnemende jongeren.

Het initiatief is er op gericht dat de jongeren met een begeleidings- en zorgvraag, met behulp van een ondersteunend netwerk, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven voeren.

Het wonen is erop gericht verdere persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten. Jongeren krijgen de zorg en begeleiding die past bij hun behoeften en mogelijkheden.

WISjH is onderdeel van een nieuw te realiseren woonservice gebied. Centraal in dit gebied ligt een woonvoorziening voor senioren, inclusief bijbehorende winkelvoorzieningen en dienstverlening (bv. kapper, huisarts etc.). We staan een actieve rol en participatie in de te realiseren woonbuurt Nieuw Zuid voor. De stichting en de daarbij betrokken inwoners zullen, waar mogelijk actief participeren in buurtactiviteiten en het is onze intentie dat een aantal jongeren in de buurt hun dagbesteding/werk vinden.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van ons initiatief is het realiseren van een inspirerende en vertrouwde  leef- en woonomgeving voor onze speciale jongeren in 2025. Onze jongeren hebben vanaf dat moment een eigen woning, passende zorg en begeleiding en leveren op hun eigen wijze een actieve bijdrage aan de maatschappij.

Doelgroep

De doelgroep zijn jongeren (m/v) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en van verschillend verstandelijk niveau. De jongeren zijn nu tussen de 14-18 jaar en na realisatie in 2025 tussen de 18-28 jaar. Zij gebruiken geen drugs of verslavende middelen en hebben geen bovengemiddelde gedragsstoornissen.

Het initiatief streeft ernaar een groep jongeren bijeen te brengen waarbij de primaire hulpvraag voortkomt uit een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking en naar verwachting zo goed mogelijk bij elkaar passen gezien ontwikkelingsniveau, leeftijd, gedrag, karakter en zo mogelijk de keuze voor elkaar.

Met een indicatie ZZP VG 3 t/m 6 (of ZZP LG 2, 4, 5 ,6 en 7) is inschrijving bij WISJH mogelijk. Uitgangspunt is dat individueel benodigde zorg structureel geen onevenredige beslag mag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm. Verder wordt verondersteld dat alle jongeren een vorm van volwaardige dagbesteding hebben of realiseren.

Organisatie

Ons initiatief is een ouderinitiatief. Om een professionele en betrokken organisatie op te bouwen hebben we ons georganiseerd in een stichting structuur.

Stichtingen

Voor de realisatie en de exploitatie van ons wooninitiatief zijn 2 stichtingen opgericht. Een stichting met en een stichting zonder ANBI-status.

Stichting WISjH

De stichting zonder deze status is verantwoordelijk voor de exploitatie van het wooninitiatief. De stichting heeft als naam ‘Stichting WISjH’.

Vrienden van WISjH

Om fondsgelden, sponsorgelden en andere financiële bronnen te verkrijgen wordt een tweede stichting opgericht (met de ANBI-status). Deze stichting krijgt als naam ‘Vrienden van WISjH’.

Bestuur

Het bestuur van WISjH is verantwoordelijk voor:

  • De huurovereenkomst met de eigenaar (Dudok Wonen) van de appartementen en gezamenlijke ruimtes;
  • De inkoop van gas, water en elektra;
  • De inkoop van zorg voor de bewoners;
  • De financiën van de gezamenlijke budgetten (huishoudpot) en gezamenlijke (huishoudelijke) uitgaven;
  • De inventaris van de gemeenschappelijke ruimtes;
  • De inhoudelijke en financiële verantwoording van alle collectieve activiteiten.

Het bestuur bestaat uit 4 ouderleden en 1 onafhankelijke voorzitter. Het bestuur van beide stichtingen zal bij aanvang dezelfde samenstelling kennen. Dit om de opstart van ons initiatief te ondersteunen.

Commissies

Om de betrokkenheid, kennis en vaardigheden van de ouders (en hun netwerk) te organiseren zijn er een 5 tal commissies opgericht. In elk van de commissies zit 1 bestuurslid en minimaal 1-2 ouders. De commissies houden zich bezig met communicatie, fondsenwerving, audit en control, wonen en zorg. Zij adviseren het bestuur bij de invulling van het initiatief op deze onderwerpen en leveren een actieve bijdrage bij de realisatie van het project.

Cultuur

Naast het belang van een goede structuur, is het belangrijk een passende samenwerkingscultuur met elkaar te ontwikkelen. Het doel en karakter van het wooninitiatief en het feit dat we dit doen voor onze speciale kinderen, maakt dat solidariteit een belangrijke rol speelt in het succesvol realiseren en invullen van onze doelstellingen. De balans tussen het belang van het individu en van de groep is een cruciale doch ook kwetsbare. Hoewel de structuur en de vast te stellen regels en afspraken veel vraagstukken zullen kunnen ondervangen blijft het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de manier waaropwe solidair samenwerken en samenwonen. Dit gesprek zal structureel onderdeel worden van de ouderbijeenkomsten.

Betrokkenheid van alle ouders is van groot belang. Dat kan door actief te zijn in het bestuurof de commissies, en straks na de realisatie ook door mee te helpen en mee te doen. Er zal een structureel overleg worden ingericht met de betrokken ouders, het bestuur en onze partners. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders daar altijd bij aanwezig zullen zijn.

We hebben er vertrouwen in dat we straks voor ons wooninitiatief dat we voor onze kinderen gaan ontwikkelen en realiseren vanuit deze gewenste cultuur met elkaar kunnen samenwerken

Financiering

De financiële middelen, zijn, begrijpelijk, een van de belangrijkste succesfactoren voor het slagen van het project. Zoals het er nu uitziet wordt de financiering en de realisatie van de woningen volledig geregeld door Dudok Wonen waarbij wij inspraak hebben (onze wensen) ten aanzien van de indeling van de ruimten. Zij treden aansluitend op als verhuurder aan de Stichting WISjH.

Voor de overige kosten van de wooneenheid zijn verschillende bronnen mogelijk en noodzakelijk:

  • De zorg kan betaald worden uit de PGB budgetten via trekkingsrechten;
  • De huur kan betaald worden uit de Wajong uitkering en andere persoonlijke middelen (bv inkomen, uitkering, huurtoeslag of spaargeld);
  • De huur van de gezamenlijke ruimten kan worden gefinancierd vanuit de toeslag wooninitiatief;
  • Gemeenschappelijke uitgaven kunnen gefinancierd worden uit persoonlijke middelen (doorbelasting aan bewoners), giften van ouders of derden, subsidies of sponsorgelden.

Op basis van het plan van aanpak wordt besloten hoe de financiering van alle activiteiten het beste kan plaatsvinden.

Zorg

Iedere jongere die in deze woonvorm gaat wonen beschikt over een indicatie van het CIZ voor WLZ zorg en ondersteuning. De leveringsvorm is vanuit het PGB. Door alle PGB’s samen te voegen is het mogelijk om collectief 24-uurs zorg in te kopen bij een zorgaanbieder. Amerpoort is de toekomstige zorgaanbieder. Zij werkt hierin samen met Amaris/Zuiderheide.

Om een goede, passende en continue zorg te garanderen wordt de zorg geleverd door professionele en gediplomeerde begeleiders. Deze begeleiders zijn in dienst van de zorgverlener (Amerpoort) maar worden specifiek gerekruteerd voor WISJH en zullen in principe alleen bij WISJH werkzaam zijn. Hierdoor wordt een vast begeleidingsteam gegarandeerd. Het personeel heeft affiniteit met de bewoners en heeft kennis van de verschillende beperkingen en de daarbij horende zorg. De begeleiding van het team is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van de bewoners, zowel individueel als groepsgewijs.

Voor iedere bewoner wordt, samen met betrokkenen en de vertegenwoordigers, een individueel zorgplan opgesteld, waarin vastgelegd wordt welke zorg en ondersteuning de jongere nodig heeft en van wie. In dit zorgplan worden op individueel niveau afspraken gemaakt worden over de zorg- en dienstverlening. Deze afspraken staan aan de basis van de invulling van de zorg. Naast de individuele invulling van de zorg is er dus ook sprake van onderlinge solidariteit en samenwerking bij bewoners en budgethouders, bij de invulling van de zorgverlening.

Bouw

Iedere jongere heeft de beschikking over een eigen appartement met woon- en (aparte) slaapkamer, kookvoorziening en eigen sanitair. Het appartement is ± 40-50 m2. Het is wenselijk dat ieder appartement beschikt over een eigen buitenruimte (tuin/balkon/terras). De jongere kan dit naar eigen wens, smaak en middelen inrichten.

Het project heeft 2 gezamenlijke (koppelbare) woonkamers met keuken, waar de mogelijkheid is gezamenlijk te koken, te eten, tv te kijken of spelletjes te doen. Daarnaast komt er een gezamenlijke buitenruimte. Bijvoorkeur zijn de appartementen en de gezamenlijke woonkamers op aansluitende woonlagen  gesitueerd. Inrichting van de gezamenlijke ruimtes kenmerken zich als huiselijk en gezellig (thuisgevoel).

Om dit te realiseren wordt er in goed overleg met Dudok Wonen, de architect en onze bouwcommissie een Plan van Eisen opgesteld. Dit moet leiden tot een heldere en concrete woonpropositie voor onze jongeren.